Elektricna struja pdf

2019-08-23 17:43

DESCRIPTION. Elektrina struja Zadaci 1. Izraunati jainu struje u provodniku ako je kroz njegov popreni presk proteklo 24 C naelektrisanja za 2 minuta. 2. Kroz provodni k je 5 minutaElektrostatika, elektri na struja Oblast fizike koja razmatra vrste naelektrisanja i kulonovsku interakciju, formiranje elektri nog polja, elektri ni dipol, kapacitivnost i kondenzatore. elektricna struja pdf

Elektri na struja Tko tjera naboje u gibanje? Elektri no polje, odnosno razlika potencijala. Ako polje koje djeluje zadrava itavo vrijeme isti smjer (jakost polja se

Dec 29, 2013 This feature is not available right now. Please try again later. Da bi elektri na struja postojala u provodniku due vreme, neophodno je nadokna ivati naelektrisanje elektrometra, to jest izme u elektrida elektrometra mora da postoji stalna razlika potencijala ili napon. elektricna struja pdf 4 1. UVOD Elektrine instalacije se izvode u stambenim objektima, poslovnim prostorima, industriji, poljoprivrednim dobrima, gradilitima itd.

Download as PDF File (. pdf), Text File (. txt) or view presentation slides online. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Search Search elektricna struja pdf IZMJENI NA ELEKTRI NA STRUJA 1. Uvod u izmjeni nu elektri nu struju 1. 1 Definicija Izmjeni nom elektri nom strujom zovemo onu elektri nu struju kojoj se jakost i smjer mijenjaju s vremenom. 1. Izra unati ja inu struje u provodniku ako je kroz njegov popre ni presk proteklo 24 C naelektrisanja za 2 minuta. 2. Kroz provodnik je 5 minuta proticala struja Elektrina struja je gibanje slobodnih elektrona, to jest negativno nabijenih estica. Do takvog gibanja dolazi u nekom elektrinom vodiu ako je on svojim krajevima prikljuen na polove nekog izvora struje izmeu kojih postoji elektrini napon. na struja se moe obrazovati i u vakuumu, ako se na pogodan na in obezbedi prisustvo slobodnih elektrona U elektrolitima slobodno pokretljiva naelektrisanja su pozitivni i negativni joni. Elektricna struja moe postojati i u nekim te nostima, koje se

Rating: 4.44 / Views: 551