Die tien gebooie pdf

2019-08-21 11:23

Die Tien Gebooie word gegee Moses het by die Here die twee plat klippe gekry met die getuienis daarop, dit is die plat klippe waarop God met sy vinger die Tien Gebooie of Sedewette geskryf het. Behalwe die Tien Gebooie het Moses ook die burgerlike of sosiale wette ontvang.Die Tien Gebooie deur Roderick C. Meredith Die hedendaagse moderne samelewing is verdeeld oor die Tien Gebooie. Is daar mee weggedoen deur goddelike bevel of deur die die tien gebooie pdf

Die tien gebooie soos in Eksodus 20: 117 uiteengesit: Toe het God al hierdie woorde gespreek en ges: Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.

Visuele hulpmiddels vir die 10 gebooie 40 nommers, genommer van 1 tot 40, op aparte stukkies papier Die verlore gebod: Druk die tien gebooie uit op n vel papier en sny die gebooie los van mekaar. Neem elke strook met n gebod op en kram (staple) elkeen aan n lekkertjie vas. Ons kerke is gevul met vals bekeerlinge, oor ons eenvoudig opgehou het om te doen wat Jesus gedoen het om uit te reik na die verlorenes. Die siekte moet gediagnoseer word voordat die kuur aan die pasint geoffer word. Indien nie, sal dit verstaanbaar nooit gewaardeer of toegeien word nie. die tien gebooie pdf (Dit beteken dat die Woordbediening in stand gehou moet word, dat ek die eredienste saam met die gemeente moet bywoon om die Woord te hoor, die sakramente te gebruik, te bid en liefdesgawes te gee.

doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. die tien gebooie pdf Die Tien Gebooie kan volgens vorm en inhoud in twee afdelings verdeel word. Eerstens vind ons vier gebooie wat oor die diens aan God handel en wat meer uitvoerig geformuleer is (20: 111). Tweedens is daar ses gebooie wat op die verhouding met die medemens betrekking het en wat, met die uitsondering van die ouergebod, meer bondig geformuleer is (20: 1217). Die Tien Gebooie is hoofsaaklik n samevatting van die 613 wette wat in die Ou Testamentiese Wet gevind word. Die eerste vier gebooie handel oor ons verhouding met God. Die laaste ses gebooie handel oor ons verhoudinge met mekaar. Die tien gebooie in n opgedateerde vorm. Miskien wonder u: is dit wel geoorloof om die 10 gebooie so aan te pas? Is mens dan nie besig om die Bybel te verander nie? Dit is in hierdie verband goed om te kyk na die verskille tussen die wet in Ex 20 en die wet in Deut 5. Daar is naamlik enkele verskille. Memoriseer die 10 gebooie aan die hand van die volgende prentjies en toets jouself: 9. You shall not lic. (The 9 is down. ) 10. You shall not covet. (To covet means to want something that belongs to someone else. ) 7. You shall not commit adultcry. (Adultery leaves a heart

Rating: 4.91 / Views: 867